Bezpieczne zakupy
Szybka dostawa
24h czas druku
Program partnerski -20%

Ogólne Warunki Sprzedaży

1. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Dokumencie pojęcia oznaczają̨:

 • Sprzedający/Sklep/Drukarnia – PWD sp. z o.o. z siedzibą: 65-021 Zielona Góra, ul. gen. J. Dąbrowskiego 63/9, NIP 929-20-69-686, wpisana do KRS pod numerem 0000953613.
  Główny adres e-mail do kontaktu: bok@web-to-print.pl, główny numer telefonu: 68 320 68 68 (opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika właściwego operatora).
 • Kupujący/Klient – podmiot na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym może być zawarta umowa sprzedaży.
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością zawodową lub gospodarczą.
 • Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Produkt/Towar – nieprefabrykowany produkt wyprodukowany przez Sprzedającego na indywidualne zamówienie Klienta, określone przez Kupującego w złożonym przez niego Zamówieniu.
 • Sklep/Serwis internetowy/System – strona internetowa umożliwiająca zakup Produktów oferowanych przez Sprzedającego.
 • Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz 93 ze zm.).
 • OWS – niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, obowiązujące między Sprzedającym i Klientem, który zawiera ze Sprzedającym Umowę̨ sprzedaży.
 • Strona – Sprzedający lub Kupujący.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towaru i określające istotne jej warunki.
 • Specyfikacja – określone i przyjęte przez Drukarnię zalecane standardy dotyczące: Pre-Press (w tym zalecane parametry Projektów graficznych, przesyłanych przez Klienta w ramach Zamówienia, proces ich przetwarzania – RIPu); Press – procesów druku barwnego i monochromatycznego; Post-Press –wykończenia Produktu na podstawie Zamówienia.
 • Projekt/Plik – plik graficzny przesyłany za pośrednictwem Systemu przez Kupującego w celu wykonania przez Drukarnię Towaru na podstawie Zamówienia.

2. ZAKRES ZASTOSOWANIA

 • Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część Regulaminu Serwisu internetowego web-to-print.pl uzupełniając treść Regulaminu. W przypadku sprzeczności lub rozbieżności pomiędzy postanowieniami Regulaminu oraz OWS, niniejsze OWS mają znaczenie przeważające i decydują o treści Umowy zawartej przez Strony.

3. SPECYFIKACJA

Aby uzyskać jak najlepszą jakość oraz poprawność wydruku, sugerujemy przygotowanie Projektów zgodnie z poniższymi zaleceniami.

 1. Rozdzielczość map bitowych kolorowych: 300 dpi / cal.
 2. Rozdzielczość map bitowych (druk wielkoformatowy): 200 dpi / cal.
 3. Przestrzeń barwna: CMYK.
 4. Nadany/dołączony profil kolorystyczny: brak.
 5. Minimalne (widoczne) łączne rozbarwienie koloru w przestrzeni CMYK: 5%.
 6. Skala projektu: 1:1.
 7. Spad zewnętrzny (rozmiar brutto) dla druku cyfrowego i offsetowego: 3 mm od linii cięcia (rozmiar netto) lub inny, jeżeli został określony w parametrach technicznych konkretnego produktu.
 8. Spad zewnętrzny (rozmiar brutto) dla druku wielkoformatowego: 0 mm (brak).
 9. Spad zewnętrzny (rozmiar brutto) dla pozostałych produktów (np. pieczątki, płyty CD/DVD, roll-up), w których nie obowiązują ogólne zalecenia: określony w parametrach technicznych konkretnego produktu.
 10. Odległość grafik i tekstów od linii cięcia (margines wewnętrzny, bezpieczny margines): 3 mm.
 11. Odległość grafik i tekstów od miejsca szycia/klejenia: 10 mm (katalog szyty) lub 15 mm (katalog klejony).
 12. Odległość grafik i tekstów od linii bigu/falcu: 2 mm.
 13. Jednakowa, pionowa lub pozioma, orientacja wszystkich stron w projekcie.
 14. Czcionki zamienione na krzywe, kształt, spłaszczone z tłem lub osadzone w projekcie.
 15. Projekt wyśrodkowany na arkuszu.
 16. Projekt w PDF wolny od błędów w kodzie PDF i strukturze dokumentu.
 17. Format pliku: .pdf (Portable Document Format), .cdr (Corel DRAW do wersji 16/x6), .tiff (bez warstw), pliki bitmapowe (.jpg, .bmp).
 18. Sugerujemy spłaszczenie wszystkich map bitowych z tłem.
 19. Odradzamy stosowanie nadruków (overprint).

4. KLUCZOWE INFORMACJE ORAZ PROCEDURY WEWNĘTRZNE DRUKARNI 

Po złożeniu Zamówienia

 1. Przygotowanie do druku (proces Pre-Press) rozpoczyna się po opłaceniu przez Klienta Zamówienia oraz wgraniu Plików przygotowanych według zaleceń określnych w Specyfikacji.
 2. Pliki do druku należy wgrać w Panelu Klienta do odpowiedniego Zamówienia. Do każdego zlecenia w Zamówieniu należy wgrać oddzielne Projekty.
 3. Finalnym (wyjściowym) plikiem produkcyjnym jest plik PDF. Jeśli klient wgra do zamówienia Pliki w różnych formatach, drukarnia do produkcji wykorzystuje plik PDF.
 4. Wgranie w Panelu Klienta potwierdzenia przelewu może przyspieszyć zmianę statusu Zamówienia na „Opłacone”. Drukarnia honoruje jedynie potwierdzenia wygenerowane na stronie banku. Inne dowody wykonania płatności (zdjęcia, screeny) mogą nie być uznane za podstawę do przyspieszenia zmiany statusu Zamówienia. Drukarnia zastrzega sobie możliwość wstrzymania realizacji Zamówienia do czasu zaksięgowaniu płatności na jej rachunku bankowym bądź w systemie PayU.
 5. Zamówienia składane w Sklepie internetowym są obsługiwane przez system IT, w związku z czym Drukarnia może wymagać od Klienta dodatkowych działania przed skierowaniem Zamówienia do realizacji. Oznacza to, że Klient ma obowiązek nadzorować złożone Zamówienie (skrzynkę mailową, której adres podał podczas rejestracji konta na Sklepie oraz szczegóły zamówienia widoczne po zalogowaniu do Panelu Klienta w Systemie).

Poprawność Projektów

 1. Specyfikacja określona w Ogólnych Warunkach Sprzedaży oraz na stronach produktowych stanowi jedynie zbiór sugestii pracowników Drukarni, mających pomóc Klientowi w poprawnym przygotowaniu Projektów do druku - poprawne przygotowanie Projektów leży w gestii Klienta.
 2. Weryfikacja Projektów obejmuje jedynie te parametry, które mogą uniemożliwić wykonanie Produktu.
 3. Jeśli w Projekcie nie występują błędy, które mogą uniemożliwić wykonanie Produktu, jest on wykonywany zgodnie z projektem.
 4. Spad drukarski to zadrukowany obszar arkusza, który w procesie wykończenia Produktu jest odcinany. Dodanie spadu oznacza powiększenie wymiaru Projektu (wymiar netto) o min. 3 mm z każdej strony oraz rozciągnięcie tła do nowego wymiaru (wymiar brutto). Dodanie białej lub jednokolorowej ramki do Projektu nie jest prawidłowo przygotowanym spadem.
 5. Wszystkie Prace obracane są zawsze przez lewy lub prawy bok.
 6. Jeśli w trakcie przetwarzania Projektu (z innego pliku niż PDF) do PDF w procesie Pre-Press występują błędy, dział DTP może poprosić Klienta o samodzielne wyeksportowanie Projektu do PDF.
 7. Użycie w Projekcie nadruku (overprint), nadruku obiektu o białym kolorze, przezroczystości, cieniowania, generowania czerni, knock-out, knock-out obiektu o czarnym kolorze, kodu js lub vbs, obwiedni, soczewki, czcionki niezgodnej ze standardem PDF lub innych efektów, które mogą powodować błędy lub uniemożliwić prawidłowe przetworzenie Pracy uznawane jest przez Drukarnię za efekt celowy i zamierzony przez Klienta. Przesyłając Plik do druku Kupujący tym samym oświadcza, że posiada wiedzę w tym zakresie i ponosi odpowiedzialność za ewentualne błędy powstałe podczas przetwarzania lub druku Pracy.
 8. Drukarnia nie wykorzystuje do druku koloru białego.
 9. W przypadku niezaakceptowania Pliku przez dział DTP Klient może wyrazić zgodę na druk Produktu na jego odpowiedzialność z niepoprawnie przygotowanego Projektu. Zgoda Klienta musi być przesłana na główny adres e-mail Drukarni (bok@web-to-print.pl).

Przygotowanie do druku

 1. Finalnym (wyjściowym) plikiem produkcyjnym jest plik PDF. Projekty zapisane w innym formacie są eksportowane do PDF przez automatyczny Preflight. Klient nie ma wpływu na ten proces. Sugestie i zalecenia Klienta dotyczące pliku produkcyjnego nie są brane pod uwagę przez Drukarnię.
 2. Przestrzeń kolorystyczna (inna niż CMYK) Projektu zostaje automatycznie zamieniona na CMYK. Kolory dodatkowe zostają automatycznie zamienione na odpowiedniki w CMYK. Profil kolorystyczny nadany w pliku Klienta jest usuwany i zastępowany profilem kolorystycznym używanym przez Drukarnię. Po zmianie przestrzeni barwnej i/lub usunięciu profilu kolorystycznego nadanego przez Klienta mogą wystąpić różnice w odcieniu i barwie. Różnice te nie są uznawane za błąd Drukarni i wynikają z zastosowanej technologii oraz obiegu przetwarzania Plików.
 3. Praca drukowana jest w składkach na arkuszach. Oznacza to, że na arkuszu drukowanych jest wiele Projektów naraz. Łączenie różnych Projektów graficznych na jednym arkuszu produkcyjnym jest standardową procedurą w druku cyfrowym. Składka układana jest przez dział DTP podczas procesu planowania produkcji. Klient nie ma wpływu na decyzje Drukarni dotyczące planowania produkcji.

Druk i obróbka

 1. Margines błędu pasowania stron wydruku, przesunięcia cięcia oraz rozmiaru końcowego może wynosić do 2 mm i wynika z zastosowanej przez Drukarnię technologii produkcji i obróbki. Umieszczenie w Projekcie graficznym Klienta ramek, tabelek, siatek i innych ważnych elementów blisko linii cięcia uznawane jest przez Drukarnię za celowe i świadome działanie. Przesunięcia mieszczące się w granicach marginesu błędu mogą nie być wystarczającą podstawą do uznania ewentualnej reklamacji jako zasadnej.
 2. Margines błędu pasowania kolorów oraz ułożenia kątów rastra kolorów może wynosić do 0,2 mm i wynika z zastosowanej przez Drukarnię technologii druku.
 3. Użycie w Projekcie ciemnych kolorów lub/i jednolitych apli może skutkować wykruszaniem tonera na krawędziach Produktu po docięciu. Efekt ten jest czynnikiem naturalnym, wynikającym z zastosowanej przez Drukarnię technologii druku i obróbki produktu i może nie być podstawą do uznania reklamacji za zasadną. Aby uniknąć tego typu artefaktów sugerujemy wybór Produktów uszlachetnionych folią.
 4. Falcowanie Projektów zawierających ciemne kolory może skutkować pękaniem grzbietu i wykruszaniem tonera na łamie (w przypadku papierów o niższej i średniej gramaturze – do 170g/m2). Efekt ten jest czynnikiem naturalnym, wynikającym z zastosowanej przez Drukarnię technologii druku i obróbki Produktu i może nie być podstawą do uznania reklamacji za zasadną. Aby uniknąć tego typu artefaktów sugerujemy wybór Produktów uszlachetnionych folią lub bigowanych (drukowanych na gramaturze powyżej 170g/m2).
 5. W szczególnych przypadkach Drukarnia zastrzega sobie prawo do zmiany papieru na papier o innej, korzystniejszej w danym przypadku gramaturze.
 6. W zależności od gramatury i partii papieru kolory, odcień i nasycenie barw wydruku mogą różnić się od zakładanych, natomiast różnica w delcie koloru nie może przekroczyć 5%. Wynika to ze stosowanej przez Drukarnię technologii druku i jest naturalnym zjawiskiem.
 7. Zszywki w produktach szytych mogą różnić się pozycją na grzbiecie. Jest to zjawisko naturalne w procesie introligatorskim i może nie być podstawą do uznania reklamacji za zasadną.
 8. Produkty docinane na gilotynach mogą posiadać odciski/ślady belki dociskowej. Jest to zjawisko naturalne w procesie introligatorskim i może nie być podstawą do uznania reklamacji za zasadną. Drukarnia dobiera sposób docinania indywidualnie do zamówienia, a Klient nie ma wpływu na tę decyzję.
 9. Produkty złocone lub srebrzone na całej powierzchni pokryte są bardzo drobnymi kropkami w kolorze użytej do uszlachetnienia folii. Wynika to ze stosowanej przez Drukarnię technologii i nie może być podstawą do uznania reklamacji za zasadną.
 10. Użycie w Projekcie ciemnych kolorów lub/i jednolitych apli może skutkować wystąpieniem efektu ducha (ghosting, memory gloss), czyli odbicia się wcześniej drukowanego obrazu na kolejnym wydruku. Efekt ten jest czynnikiem naturalnym, wynikającym z zastosowanej przez Drukarnie technologii druku oraz obróbki produktu i może nie być podstawą do uznania reklamacji za zasadną.

Wysyłka, dostawa i odbiór

 1. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w realizacji i dostawie Zamówienia, jeżeli powstało ono z przyczyn niezależnych od Drukarni, tj. zaistnienia zdarzenia, za które odpowiedzialność ponosi Klient, zaistnienia zdarzenia, za które odpowiedzialność ponoszą osoby trzecie, niezależne od Drukarni (np. dostawca energii i surowców), zaistnienia siły wyższej (np. pożaru, powodzi i innych klęsk żywiołowych, wojny, epidemii, decyzji organów administracji publicznej, zmian prawa).
 2. Planowany termin dostawy Produktu/ów może zostać przesunięty przez Drukarnię w przypadku dużej ilości Zamówień przyjętych w danym okresie do realizacji, o czym Klient zostanie poinformowany.
 3. Adres do wysyłki Produktu/ów pobierany jest automatycznie z Panelu Klienta. Oznacza to, że adres do wysyłki należy wpisywać w stosowne rubryki podczas procesu składania Zamówienia.
 4. Wszelkie uwagi z tytułu opóźnienia dostawy Produkt/ów powinny zostać zgłoszone Drukarni nie później niż w terminie 7 dni od planowanej daty dostawy.
 5. Klient ma obowiązek sprawdzić paczkę i jej zawartość w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia wnętrza przesyłki należy niezwłocznie sporządzić i podpisać wspólnie z kurierem Protokół szkody.
 6. W momencie pokwitowania odbioru paczki na Klienta przechodzi prawo własności Towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem Towaru, w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia Towaru. W przypadku, gdy Klient jest przedsiębiorcą, ryzyko utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Klienta z chwilą wydania Towaru. Za chwilę wydania Towaru rozumie się powierzenie Towaru firmie przewozowej.
 7. Klient jest zobowiązany do dokładnego zbadania Produkt/ów i zgłoszenia Drukarni ewentualnych braków najszybciej jak to możliwe, nie później niż w terminie 2 dni od daty dostawy.
 8. W przypadku nieodebrania lub bezpodstawnej odmowy przyjęcia paczki przez Klienta, Klient zobowiązany jest pokryć koszt zwrotu paczki i jej ponownej wysyłki.
 9. W przypadku nieodebrania zamówienia przez Klienta lub braku płatności za ponowną wysyłkę Produkt/ów Drukarnia zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta karą umowną powstałą z tego tytułu.
 10. Koszty kary umownej powstałej z tytułu nieodebrania Produkt/ów przez Klienta są następujące: koszt odesłania Produkt/ów do Drukarni zgodny z cennikiem w serwisie aktualnym w momencie składania Zamówienia przez Klienta + koszt bezumownego magazynowania i przechowywania Produkt/ów w wysokości 0,50 zł netto (0,62 zł brutto) za każdą rozpoczętą dobę.

Anulowanie zamówienia i zwroty

 1. Po złożeniu Zamówienia należy je opłacić. Systemowe maile o konieczności opłacenia wysyłane są automatycznie. Zamówienia nieopłacone w ciągu 7 dni od złożenia mogą zostać anulowane bez ostrzeżenia.
 2. Klient nie może samodzielnie zmienić statusu Zamówienia (np. na „Anulowane”). Prośbę o anulowanie Zamówienia należy wysłać na bok@web-to-print.pl.
 3. Towary produkowane są w pojedynczych partiach na indywidualne zamówienie i według indywidualnych ustaleń z Klientem (produkt nieprefabrykowany - produkcja dedykowana dla zamawiającego z projektów przesłanych przez zamawiającego). W związku z tym Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość (zgodnie z Art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta).
 4. W wyjątkowych sytuacjach Drukarnia dopuszcza możliwość odstąpienia Klienta od Umowy po uprzednich ustaleniach między Stronami.
 5. Drukarnia może obciążyć Klienta karami umownymi z tytułu odstąpienia od Umowy przez Klienta z przyczyn niezależnych od Drukarni lub odstąpienia od Umowy przez Drukarnię z przyczyn leżących po stronie Klienta w wysokości 10% kosztu Zamówienia netto + koszty administracyjne w wysokości 2 zł netto (2,46 zł brutto). Kwota ta zostaje odliczona od wykonanego przez Drukarnię zwrotu kosztów Zamówienia.
 6. W przypadku wystąpienia nadpłaty do Zamówienia i konieczności wykonania jej zwrotu Klient obciążony zostaje karą umowną w wysokości 2 zł netto (2,46 zł brutto). Zwrot wykonany przez Drukarnię zostaje pomniejszony o tę kwotę.
 7. Zwroty opiewające na kwotę niższą niż kwota kary umownej określona w punkcie 6 nie są wykonywane przez Drukarnię. 

Reklamacje

 1. Odpowiedzialność Drukarni z tytułu rękojmi dla Przedsiębiorców jest wyłączona.
 2. Drukarnia nie udziela gwarancji na wyprodukowane towary.
 3. Reklamacja może być złożona w dowolnej formie. Preferowaną formą złożenia reklamacji jest forma pisemna, dostarczona na adres e-mail: bok@web-to-print.pl lub PWD sp. z o.o. Trasa Północna 14, 65-119 Zielona Góra). W reklamacji zaleca się określenie przedmiotu reklamacji (opis, zdjęcia, filmy itp). W szczególnych wypadkach Drukarnia może poprosić o przesłanie Produktu/ów do dalszej weryfikacji. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji koszt wysyłki Produktu/ów do Drukarni jest zwracany Klientowi (do wysokości najtańszej przesyłki oferowanej przez Drukarnię lub, po ustaleniu z Klientem, w postaci dodruku Produktu).
 4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od dnia przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia.
 5. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
 6. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, lub Sprzedający może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 7. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany Towaru w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności Towaru z umową sprzedaży.
 8. Drukarnia odpowiada wyłącznie za rzeczywiste szkody bezpośrednie poniesione przez Klienta z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Produktu, natomiast odpowiedzialność Drukarni za szkody pośrednie oraz utracone korzyści Klienta jest wyłączona.
 9. Odpowiedzialność Drukarni za szkody wyrządzone Klientowi jest ograniczona do wartości Produktu, którego niewykonanie lub nienależyte wykonanie było przyczyną szkody poniesionej przez Klienta.

5. SPECYFIKA PRODUKTÓW I MATERIAŁÓW

Papiery i podłoża

 1. Karton Arctica - posiada stronę powlekaną oraz niepowlekaną (doskonała do pisania i przybijania pieczątek). Na stronie powlekanej zawsze drukowana jest pierwsza strona Projektu (bądź Projekt podpisany jako „przód”, „awers”, „1” itd). Druga strona Projektu (bądź Projekt podpisany jako „tył”, „rewers”, „2” itd.) zawsze drukowana jest na niepowlekanej stronie kartonu.

Produkty

 1. Ulotki składane oraz Wizytówki bigowane: Produkty drukowane na papierze do gramatury 150g/m2 są falcowane i pakowane w formie złożonej. Produkty drukowane na papierze od gramatury 170g/m2 wzwyż są bigowane i pakowane w formie rozłożonej.
 2. Katalog szyty oraz Katalog klejony: ilość stron liczona jest bez okładki. Zadruk jednostronny okładki oznacza, że poza Insertem (wnętrzem katalogu) należy wgrać dwie strony okładki. Zadruk dwustronny okładki oznacza, że poza Insertem należy wgrać cztery strony okładki.
 3. Katalog szyty: może wystąpić efekt wypychania składek (czyli oddalania się kolejnych składek od grzbietu) spowodowany grubością papieru oraz ilością stron. Przesunięcie składki względem grzbietu jest uznawane za celowy zabieg Klienta i może nie być podstawą do uznania reklamacji za zasadną.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Drukarnia zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszych OWS. Zmiana dokonywana jest poprzez umieszczenie nowej treści OWS w Serwisie internetowym https://www.web-to-print.pl.
 2. Umowy zawarte w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji OWS (przed dniem umieszczenia w Serwisie nowej treści OWS) są realizowane zgodnie z postanowieniami poprzedniej wersji OWS.